Solum BP - Biuro Prawne
Solum - Grupa Kapitałowa

OFERTA

Wierzytelności
Dochodzenie odszkodowań
Wyjaśnianie stanu prawnego nieruchomości
Przekształcenia
Researching

Wierzytelności

 • Zlecenia jednorazowe
 • Umowa stała
 • Monitoring wierzytelności

Monitoring należności jest działaniem prewencyjnym, dzięki któremu dyscyplinuje się kontrahentów, zapewnia regularność spłat należności i nie dopuszcza do powstawania opóźnień płatniczych. Polega na nadzorowaniu regulowania bieżących płatności przez kontrahentów Klienta.

W znaczący sposób poprawia on dyscyplinę płatniczą odbiorców. Usługa monitoringu obejmuje stworzenie dłużnikowi ostatecznej szansy uregulowania zaległych płatności przed wszczęciem oficjalnych kroków zmierzających do ściągnięcia należności.

W celu zdyscyplinowania kontrahentów oferujemy Państwu skorzystanie z naszej Pieczęci Prewencyjnej, która zasygnalizuje płatnikowi, iż profesjonalna firma utrzymuje stały nadzór nad spłatą.

Firma SOLUM INKASSO wszystkie czynności w ramach tej usługi świadczy w poszanowaniu Państwa relacji z kontrahentami, tak aby nie wywarły negatywnego wpływu na Waszą dalszą współpracę. Narzędzia wykorzystywane przez nas w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego procesu Monitorowania Wierzytelności to:

- wiadomości tekstowe: e-mail, pisemne monity przypominające o płatnościach
- kontakt telefoniczny
- wezwania do zapłaty w stosunku do tych dłużników, którzy mimo podjętych wyżej wymienionych środków nie uregulowali zaległości.
 • Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności (inaczej cesja) jest to umowa pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem), w której wierzyciel zobowiązuje się przelać przysługującą mu do tej pory względem jego dłużnika wierzytelność na osobę trzecią.

Aby zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze firma SOLUM INKASSO proponuje swoim klientom odkupienie wierzytelności.

Skup wierzytelności ma zatem na celu natychmiastową poprawę kondycji finansowej firmy. Dzięki tej usłudze możecie Państwo w szybki i łatwy sposób pozbyć się niewypłacalnego dłużnika, który nie pozwala Waszej firmie rozwijać się, oraz uniknąć kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działań windykacyjnych.

 • Researching
Standard
Optimum
 • Pomoc prawna

Na każdym etapie prowadzonej sprawy nasz Klient ma prawo do korzystania z naszej pomocy prawnej, która jest dostosowana do zindywidualizowanego charakteru sprawy.

Nie ograniczamy się w swoich działaniach do standardowych czynności wykonywanych w ramach postępowania egzekucyjnego lecz dostosowujemy je do zmieniającej się sytuacji prawnej lub faktycznej naszych klientów.

Dochodzenie odszkodowań

 • DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY MAJĄTKOWE I OSOBOWE

Szkody majątkowe, w odróżnieniu od szkód osobowych to kategoria szkód, jakie poszkodowany (np. w wypadku samochodowym) ponosi tylko w majątku (np. rozbity samochód, zniszczone ubranie, niemożność wyjazdu na zapłaconą już wycieczkę).

Oczywiście podmiot odpowiedzialny (tzw. sprawca lub odpowiedzialny za niego Zakład Ubezpieczeń) obowiązany jest naprawić taką szkodę w pełnej wysokości.

Gdyby okazało się, że odszkodowanie jest zbyt małe w stosunku do wartości szkody jaką Państwo ponieśliście, lub jeżeli nie potraficie sami wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń, albo wreszcie ten ostatni traktuje Państwa jak natręta, oferujemy naszą pomoc w tym zakresie.

Gdyby okazało się, że doznaliście Państwo szkód na osobie (złamania, zwichnięcia, poważniejsze urazy) również pomożemy w uzyskaniu tzw. Zadośćuczynienia.

 • DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SŁUPY TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

Może Państwo nie wiedzą, ale tym z Was, którzy posiadają działki budowlane, grunty rolne i inne przysługują WYSOKIE odszkodowania za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące nad Państwa posiadłością), które obniżają jakość, funkcjonalność i wartość tych nieruchomości.

Grupa SOLUM specjalizuje się właśnie w dochodzeniu tego typu odszkodowań.

Wyjaśnianie stanu prawnego nieruchomości

Pamiętajcie Państwo, że kupując nieruchomość - dom, działkę, mieszkanie, czy nawet garaż, warto jest upewnić się, że stan prawny tej nieruchomości nie budzi wątpliwości.

Sprawy, na które warto zwrócić uwagę, to to, czy osoba sprzedająca nieruchomość jest do tego upoważniona (jest właścicielem lub pełnomocnikiem posiadającym notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości) oraz czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich - np. hipoteką. Jeśli właścicielami jest kilka osób, to także należy upewnić się, czy wszyscy wyrażają zgodę na sprzedaż. Warto też dowiedzieć się, czy co do nieruchomości nie toczy się postępowanie spadkowe albo czy zostało ono w ogóle przeprowadzone, jeśli np. dzieci sprzedają nieruchomość po zmarłych rodzicach.

W zakres naszych działań mających na celu rzetelne i pewne wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości wchodzą:

1. uzyskanie wypisów i analiza treści ksiąg wieczystych
2. analiza innych dokumentów określających prawa własnościowe do nieruchomości (np. akty własności, akty nadania, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, prawomocne wyroki sądów, testamenty)
3. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków
4. analiza materiałów z dawnych systemów katastralnych
5. analiza operatów z dotychczasowych robót geodezyjnych
6. lokalizacja nieruchomości w terenie
7. wykonywanie dokumentacji fotograficznej i opisowej nieruchomości
8. wywiady z dotychczasowymi właścicielami i użytkownikami oraz wywiady wśród sąsiadów nieruchomości

Przekształcenia

 • Umowa zlecenia na przygotowanie do przekształcenia firmy

Takie przekształcenia dają większe możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw. Umożliwiają lub przyśpieszają zaistnienie na rynku, dzięki zwiększeniu szans na uzyskanie kredytu, kapitału czy pozyskanie nowych udziałowców lub inwestorów, gdyż firmy takie cieszą się większym zaufaniem w obrocie gospodarczym, aniżeli te, które nie posiadają przymiotu jakim jest byt prawny.

 • Umowa zlecenia sprzedaży firmy

Researching

Każdy z nas niejednokrotnie słyszał słynne zdanie „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. W myśl tej reguły nasze biuro oferuje szereg usług które ograniczają ryzyko powstania długów, i których rodzaj dostosowany jest do specyfiki działalności klienta.

RESEARCHING jako działanie prewencyjne ma na celu zracjonalizowanie i zoptymalizowanie podejmowanych przez Państwa decyzji handlowych.

Jeżeli nie posiadacie zbyt wielu informacji na temat klienta, jego sytuacji finansowej, czy pozycji na rynku, ta usługa jest właśnie dla Was.

W ramach tej usługi wyróżniamy:

RESEARCHING STANDARD, obejmujący pozyskanie danych:

 • pełna nazwa przedsiębiorstwa
 • forma prawna przedsiębiorstwa
 • siedziba i adres
 • miejscowa właściwość sądów i komornika
 • występowanie firmy w ogólnodostępnych bazach teleadresowych
 • kontakt (nr tel., nr faks, adres e-mail, adres strony www)
 • występowanie firmy w ogólnodostępnych bazach teleadresowych
 • występowanie firmy na giełdach wierzytelności oraz w wewnętrznych bazach dłużników naszej firmy

RESEARCHING OPTIMUM, obejmujący oprócz wszystkich informacji z zakresu wywiadu podstawowego także:

 • struktura organizacyjno-prawna firmy
 • kondycja finansowa
 • opinie kontrahentów o badanej firmie
 • pojawienie się wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego
 • profesjonalna ocena szacunkowa ryzyka handlowego, poprzedzająca Państwa współpracę z analizowanym podmiotem

W celu realizacji powyższych zadań stosujemy m.in. niżej wymienione środki:

 • Wywiady detektywistyczne
 • Weryfikacja klientów w BIG
 • Monitoring w BIG

Copyright © Solum - 2010